Art. 111 Prawa bankowego

Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek - ZOBACZ

Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych - ZOBACZ

Terminy kapitalizacji odsetek dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych - ZOBACZ

Stosowane kursy walutowe- ZOBACZ

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu - ZOBACZ

Władze Banku:
- Zarząd Banku
- Rada Nadzorcza Banku

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:
Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składają dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek i Pełnomocnik lub dwóch Pełnomocników ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd.

Bank Spółdzielczy w Końskich jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Końskich działa na terenie województwa świętokrzyskiego oraz powiatów: radomszczańskiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego.