Skip to main content
 • Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Bank Spółdzielczy w Końskich, w celu zabezpieczenia kredytu, może wymagać przedstawienia przez Klienta polisy  potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

W takim przypadku umowa ubezpieczenia powinna spełniać minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na załączonej Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank Spółdzielczy w Końskich.

 

Informacja o agencie ubezpieczeniowym - Banku Spółdzielczym w Końskich

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy w Końskich informuje, że jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod firmą:

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7,26-200 Końskie

wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
 • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 • Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR S.A. – Oddział w Polsce

Bank Spółdzielczy w Końskich (zwany dalej „Bank”) jako agent  ubezpieczeniowy, jest wpisany do Rejestru Agentów pod numerem 11223548/A. Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem:

https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/

 przy czym sposób wyszukania agenta podany jest pod wyżej wymienionym adresem.

Jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej.


Bank nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank Spółdzielczy w Końskich zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów Banku Spółdzielczego w Końskich, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.


Klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji w Banku dostępne są na stronie internetowej Banku pod adresem: 

https://bskonskie.pl/informacja-o-trybie-zglaszania-reklamacji

oraz zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.