Skip to main content
  • Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia

Zgodnie z art. 75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank-Kredytodawca wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

 W wezwaniu tym Kredytodawca informuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. W przypadku złożenia takiego wniosku, Kredytodawca powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeśli jest ona uzasadniona dokonaną przez Kredytodawcę oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy. Restrukturyzacja taka jest dokonywana na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym. Wniosek o restrukturyzację do pobrania     tutaj.

W przypadku odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Wnioskodawcy, bez zbędnej zwłoki, pisemne i szczegółowe wyjaśnienia, dotyczące przyczyn odrzucenia wniosku.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.