Skip to main content
 • Rachunek emerytalny POL-IKE

  Rachunek emerytalny POL-IKE

  Indywidualne Konto Emerytalne służy do gromadzenia dodatkowych oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

  • POL-IKE to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy już teraz myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze. Indywidualne Konto Emerytalne daje możliwość długoterminowego odkładania pieniędzy, a dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego, tzw. „podatku Belki”, pozwala osiągnąć wyższy zysk niż z innych form oszczędzania
  • zabezpieczenie przyszłości - wyższa emerytura, dzięki długoterminowemu oszczędzaniu
  • wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału niż np. z lokaty terminowej - dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) Posiadacz IKE osiąga wyższy zysk niż z innych form oszczędzania
  • elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego
  • zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego
  • środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG

  W 2023 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 20 805 zł.

  (Obwieszczenie  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2023. Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia 25 października 2022 r. poz. 1008).


  Informacja, wynikająca z wymogu określonego w art 6 ust. 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku oszczędnościowego POL-IKE w Banku Spółdzielczym w Końskich

  Informacja publikowana jest w celu realizacji wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (zwane dalej: Rozporządzeniem SFDR) , w związku z oferowanym przez Bank Spółdzielczy w Końskich produktem emerytalnym - rachunek oszczędnościowy POL- IKE.

   Rozporządzenie SFDR to akt prawa europejskiego ustanawiający zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawienia przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych. Zgodnie z art. 2  pkt. 22) Rozporządzenia SFDR przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

  Bank Spółdzielczy w Końskich informuje, że rachunek POL-IKE jest wyodrębnionym rachunkiem oszczędnościowym o charakterze zbliżonym do lokaty terminowej, nie będącym rachunkiem płatniczym,  prowadzonym przez Bank, na którym gromadzone są środki pieniężne klienta, stąd też produkt ten nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 2 pkt. 22) Rozporządzenia SFDR, w związku z tym nie mają one wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.

  Bank  Spółdzielczy w Końskich tworząc POL-IKE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, które stosownie do art. 2 pkt 24) Rozporządzenia SFDR oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, gdyż nie jest to produkt finansowy mający na celu zrównoważone inwestycje w działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt. 17) Rozporządzenia SFDR.

  Obsługa klienta

  Oddział w Końskich przy ul. Zamkowej 7, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, kom. 519 368 722
  Oddział w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132A, tel/fax. 41 374 11 08, 41 374 21 21, kom. 519 368 739
  Oddział w Radoszycach przy ul. 1 Maja 2, tel/fax. 41 373 50 03, 41 373 59 57, fax 41 373 59 56,  kom. 519 368 672

  Centrala przy ul. Zamkowej 7, tel 41 372 83 03 fax 41 372 82 61, kom  519 368 301


  Infolinia Banku BPS czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  Napisz do nas

  W sprawie oferty produktowej: b a n k @ b s k o n s k i e . p l
  W sprawie blokady dostępu do bankowości internetowej: b l o k a d y @ b s k o n s k i e . p l
  W sprawie reklamacji: r e k l a m a c j e @ b s k o n s k i e . pl

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.