Skip to main content
 • Kredytowa Linia Hipoteczna
  #pozostałe

  Kredytowa Linia Hipoteczna

  Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

  Kredytowa linia hipoteczna przeznaczona jest na:

  1. finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego)
  2. finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:
   a) zakup lub modernizacja sprzętu
   b) zakup, budowa lub modernizacja obiektów
   c) refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy
  3. refinansowanie kredytów gospodarczych udzielonych przez Bank i inne banki na cele, o których mowa w pkt. 1 i 2
  4. łącznie na cele określone w pkt. 1-3

  Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

  • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące
  • posiada zdolność kredytową
  • rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych (maksymalne opóźnienie nie przekraczają 30 dni)
  • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu
  • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS

  Kwota kredytu nie może być niższa niż 50.000,00 PLN i nie może przekroczyć:

  • 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia w przypadku ubiegania się o kredyt w wysokości do 1.000.000,00 PLN
  • 50% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia w przypadku ubiegania się o kredyt w wysokości powyżej 1.000.000,00 PLN

  Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat.

  Obsługa klienta

  Oddział w Końskich przy ul. Zamkowej 7, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, kom. 519 368 722
  Oddział w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132A, tel/fax. 41 374 11 08, 41 374 21 21, kom. 519 368 739
  Oddział w Radoszycach przy ul. 1 Maja 2, tel/fax. 41 373 50 03, 41 373 59 57, fax 41 373 59 56,  kom. 519 368 672

  Centrala przy ul. Zamkowej 7, tel 41 372 83 03 fax 41 372 82 61, kom  519 368 301


  Infolinia Banku BPS czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  Napisz do nas

  W sprawie oferty produktowej: b a n k @ b s k o n s k i e . p l
  W sprawie blokady dostępu do bankowości internetowej: b l o k a d y @ b s k o n s k i e . p l
  W sprawie reklamacji: r e k l a m a c j e @ b s k o n s k i e . pl

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.