Skip to main content
 • Gwarancje i poręczenia
  #gwarancje

  Gwarancje i poręczenia

  Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej), w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Bank udziela poręczeń i gwarancji w obrocie krajowym w złotych. Gwarancje wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta. Bank uzależnia przyznanie gwarancji i poręczenia od posiadania zdolności kredytowej przez Klienta. 

  Gwarancję lub poręczenie można udzielić Zleceniodawcy, który spełnia następujące warunki:

  1. posiada rachunek bieżący – minimum 6 miesięcy w naszym Banku (w przypadku gdy okres jest krótszy niż 6 miesięcy w oparciu o historię rachunku z innego banku),
  2. posiada zdolność kredytową,
  3. jest osobą fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, mającą siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku.

  Przydatne informacje

  Opłaty i prowizje

  W związku z udzieleniem gwarancji lub poręczenia pobierane są następujące rodzaje prowizji:

  • jednorazowo za udzielenie gwarancji lub poręczenia - od 0,5% do 3% kwoty
  • za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności gwarancji lub poręczenia - od 0,5% do 3% kwoty 

  Pełny tekst Taryfy opłat i prowizji bankowych

  Gwarancje de minimis BGK

  Bank Spółdzielczy w Końskich udziela gwarancji w ramach Umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) zawartej przez Bank BPS S.A. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

  • Gwarancją BGK mogą być objęte kredyty obrotowe, odnawialne w rachunku bieżącym, rewolwingowe oraz inwestycyjne
  • Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji to: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej
  • Gwarancją można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji dla jednego klienta nie może przekroczyć 3 500 000 zł
  • Stawka opłaty prowizyjnej za roczny okres korzystania z gwarancji wynosi 0,5% od aktualnej kwoty gwarancji
  • Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej, dokonywane są w Banku udzielającym kredytu

  Obsługa klienta

  Oddział w Końskich przy ul. Zamkowej 7, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, kom. 519 368 722
  Oddział w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132A, tel/fax. 41 374 11 08, 41 374 21 21, kom. 519 368 739
  Oddział w Radoszycach przy ul. 1 Maja 2, tel/fax. 41 373 50 03, 41 373 59 57, fax 41 373 59 56,  kom. 519 368 672

  Centrala przy ul. Zamkowej 7, tel 41 372 83 03 fax 41 372 82 61, kom  519 368 301


  Infolinia Banku BPS czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51

  Napisz do nas

  W sprawie oferty produktowej: b a n k @ b s k o n s k i e . p l
  W sprawie blokady dostępu do bankowości internetowej: b l o k a d y @ b s k o n s k i e . p l
  W sprawie reklamacji: r e k l a m a c j e @ b s k o n s k i e . pl

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel. 41 372 25 74, 41 372 35 06, 41 372 83 03 fax 41 372 82 61. NIP 658-00-03-750, REGON 000497727, KRS 0000100386.