Restrukturyzacja zadłużenia

Zgodnie z art. 75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz 128 z późn. zm.), jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank-Kredytodawca wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

 W wezwaniu tym Kredytodawca informuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. W przypadku złożenia takiego wniosku, Kredytodawca powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeśli jest ona uzasadniona dokonaną przez Kredytodawcę oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy. Restrukturyzacja taka jest dokonywana na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym. Wniosek o restrukturyzację do pobrania tutaj.

W przypadku odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Wnioskodawcy, bez zbędnej zwłoki, pisemne i szczegółowe wyjaśnienia, dotyczące przyczyn odrzucenia wniosku.

Kursy walut

Kursy walut2018-01-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0379
1 USD3.2916
1 CHF3.4049
1 GBP4.5863
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1.65
WIBOR 3M - średnia 1.72
WIBOR 3M 1.72
Redyskonto Weksli NBP 1.75
Referencyjna NBP 1.50
Lombardowa NBP 2.50
więcej